preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Rezerwacja online

Pokoje

Wygoda, bezpieczeństwo, komfort

Opinie o nas

Położene w cichej częsci miasta, bardzo dobre śniadanie, świetna obsługa.

Grzegorz ,
żródło: http://booking.com

Dane kontaktowe

Millenium Sport Sp. z o.o.

40-750 Katowice
ul. Pijarska 3

Tel.: +48 (32) 722 40 40
Email: hotel@bazantowo.pl

Dojazd

Dogodny dojazd samochodem - położenie pomiędzy drogami krajowymi nr 81 i 86 będącymi głównymi arteriami aglomeracji śląskiej.

Odległości:

 • Katowice centrum - 7 km
 • Tychy Strefa Ekonomiczna - 13 km
 • Lotnisko Pyrzowice - 40 km
 • Lotnisko Balice - 65 km

 

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane

Newsletter

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów sport.bazantowo.pl oraz hotel.bazantowo.pl:

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 / 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;

2) Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez Millenium Sport umowy na Państwa rzecz oraz w pozostałym zakresie wyrażona powyżej zgoda; 
3) Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
4) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
5) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6) Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
7) Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne;
8) Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ;
10) Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Zarząd spółki Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000377560 (dalej „Millenium Sport”) działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), a także Zarządzenie Millenium Sport z dnia 16.02.2018 przyjmuje niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (dalej „Politykę bezpieczeństwa”).

I. Postanowienia wstępne

Polityka bezpieczeństwa jest szczegółowym zbiorem zasad zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w Millenium Sport Sp. z o.o.

Postanowienia niniejszego dokumentu zobowiązany jest znać i przestrzegać każdy pracownik Millenium Sport oraz każda osoba upoważniona do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Zarząd Millenium Sport deklaruje szczególne zaangażowanie w zapewnienie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w zgodzie z przepisami prawa, celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności poprzez zagwarantowanie zgodności działania z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

II. Stosowane pojęcia

 1. Administrator danych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych - Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pijarskiej 1, 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377560, REGON: 241861089.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wyznaczona przez Zarząd  odpowiedzialna za zarządzanie systemami informatycznymi i stosowanie środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 4. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie nadane przez Administratora danych, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Zasady bezpieczeństwa

Millenium Sport przetwarza dane osobowe:

 1. W sposób zapewniający zgodność z prawem – każde przetwarzanie danych osobowych musi opierać się na podstawie określonej w obowiązujących przepisach prawa, a także sposób przetwarzania odpowiada przepisom prawa. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą, zgoda powinna być udzielona na piśmie oraz być wyraźna, wskazująca cel, zakres i podmiot przetwarzający dane.
 2. W sposób związany celem – zbieranie Danych osobowych powinno być dokonywane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i Dane osobowe nie mogą być poddawane dalszemu zbieraniu niezgodnemu z tymi celami. Przy zbieraniu Danych osobowych nie można pominąć lub zataić celu ich zbierania, cel zbierania Danych osobowych  powinien zostać zakomunikowany przed zebraniem danych oraz niedopuszczalne jest uzależnienie zawarcie umowy, w tym umów z klientami, od wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych innych celach niż związanych z umową.
 3. W sposób zapewniający ich merytoryczną poprawność – przetwarzane Dane osobowe powinny być zgodne z prawdą, kompletne i aktualne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie jeżeli wiarygodność źródła Danych osobowych nie budzi wątpliwości. Prawdziwość danych podlega weryfikacji na żądanie osoby uprawnionej oraz w ramach czynności kontrolnych wskazanych w pkt X, a także w przypadku powzięcia przez Osoby upoważnione wątpliwości co do prawdziwości Danych osobowych lub wiarygodności ich źródła. O dalszym uaktualnieniu lub sprostowaniu Danych osobowych Millenium Sport jest zobowiązany poinformować innych administratorów danych osobowych którym powierzył dane.
 4. W sposób adekwatny – Millenium Sport przetwarza tylko takiego rodzaju Dane Osobowe i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych (tj. odpowiadają minimum niezbędnemu dla realizacji założonych celów). Adekwatność Danych osobowych powinna być oceniana najpóźniej z chwilą ich zbierania. W szczególności Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas tj. bez wykazania ich celowości i niezbędności dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów.
 5. W sposób ograniczony czasowo – po osiągnięciu celu przetwarzania Dane osobowe powinny zostać usunięte, zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich przejęcia od administratorów danych. Millennium Sport nadzoruje zawartość zbiorów danych pod kątem konieczności usuwania Danych osobowych w ramach czynności sprawdzenia.
 6. W sposób zapewniający integralność i poufność danych – Danym Osobowym zapewnia się  odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Millenium Sport jest zobowiązane by móc wykazać, że przestrzega wszystkich ww. zasad w stosunku do każdej dokonywanej u siebie czynności przetwarzania danych.

IV. Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Danych

Sprawy Administratora Danych – Millenium Sport prowadzi Zarząd Millenium Sport. 

Zarząd Millenium Sport:

 • uchwala oraz zmienia Politykę bezpieczeństwa;
 • wydaje upoważnienia do wykonywania funkcji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • ustanawia treść załączników do Polityki bezpieczeństwa;
 • ustanawia wzory stosowanych pouczeń, zgód, regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Członkowie Zarządu Millenium Sport mają także kompetencje do działania samodzielnie we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych niezastrzeżonych dla innych osób lub uchwały Zarządu. 

Zarząd Millenium Sport może upoważnić wybraną przez siebie osobę do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych określonych w niniejszej Polityce. Wszędzie tam w niniejszej Polityce, gdzie jest mowa o Administratorze Danych lub o Zarządzie Millenium Sport należy rozumieć, że zapisy te mają także zastosowanie do osób upoważnionych przez Zarząd Millenium Sport do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Millenium Sport nie został ustanowiony Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymaga dostosowania postanowień niniejszej Polityki.

Millenium Sport nie ma obowiązku prawnego ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych ustanawiany jest uchwałą Zarządu Millenium Sport przy akceptacji jej treści przez osobę powołaną do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych. 

Do obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zalicza się:

 • nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych oraz pracownicy

 • Każda Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych w zakresie upoważnienia i zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.
 • Za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze, indywidualną odpowiedzialność ponosi przede wszystkim każda Osoba upoważniona mająca dostęp do danych.
 • Pracownicy mający dostęp do danych osobowych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem w zakresie obowiązków służbowych, w ramach udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. Powyższe stosuje się odpowiednio do pozostałych Osób upoważnionych.
 • W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy oraz pozostałe Osoby upoważnione zobowiązani są do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”. Zasada ta oznacza nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Za realizację powyższej zasady odpowiedzialny jest na swym stanowisku każdy z pracowników oraz każda z Osób upoważnionych.
 • Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści, np. z wykorzystaniem niszczarek.
 • Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych. Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających dane osobowe odpowiada w tym przypadku osoba dokonująca ich wyniesienia oraz jej bezpośredni przełożony.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności Osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, chyba że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są Dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy, jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku w drzwiach. Osoby upoważnione zobowiązane są do dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia posiadanych kluczy przed nieuprawnionym dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do bieżącej oceny, czy przetwarzane przez nich dane osobowe są niezbędne dla wykonywanych przez nich zadań. W przypadku stwierdzenia przez Osobę upoważnioną, że przetwarza ona dane osobowe w zakresie szerszym niż zakres niezbędny dla wykonywania przez nią zadań, Osoba upoważniona jest zobowiązana zgłosić taką okoliczność przełożonemu, lub Administratorowi Danych. 
 • Naruszenie postanowień niniejszej Polityki w tym postanowień określonych powyżej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyciąg z niniejszej Polityki zawierający treść niniejszego punktu przedstawiany jest Osobie upoważnionej wraz z dokumentem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

...

VI.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 • Millenium Sport prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Rejestr prowadzony jest przez osobę o której mowa w pkt VIII.1 niniejszej Polityki. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, a jeżeli nie jest to możliwe kryteria ustalania okresu przechowywania danych;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli dotyczy.

VII. UPOWARZENIENIA DO PRZETWARZANIA

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych w Systemie Informatycznym nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 3. Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest zależny od zajmowanego stanowiska i wynikającego stąd zakresu obowiązków, określonego w zakresie obowiązków tej osoby, związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 4. Indywidualne upoważnienia są nadawane i odwoływane przez Zarząd Millenium Sport. Nadanie upoważnienia następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego osoby lub z inicjatywy Zarządu, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
 5. Zarząd Millenium Sport nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Polityki wraz z wręczeniem upoważnienia, zapoznaje się osobę upoważnioną z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odbiera od tej osoby oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.
 6. Upoważnienia oraz oświadczenia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika, upoważnienia obowiązują do czasu ustania stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o ile nie zostały uprzednio odwołane.

...

​X.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
 2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Millenium Sport.
 3. Informacje zawierające Dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym
  za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
 4. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotować informacje
  o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym, z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
 5. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

...

XIII.REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W celu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, wszystkie wystąpienia, wnioski lub pisma osób, których Dane osobowe są przetwarzane zawierające w szczególności żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, twierdzenie kwestionujące prawidłowość danych, udostępnienia danych w celu ich przesłania innemu administratorowi, a także sprzeciwy wobec przetwarzania danych kierowane są do osoby o której mowa pkt VIII.1.
 2. W celu realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, osoba o której mowa w pkt VIII.1 dokonuje weryfikacji wystąpień, wniosków, pism i sprzeciwów o których mowa w ust. 1 i następnie wydaje następujące dyspozycje w zakresie:
 • Udostępnienia informacji osobie, której dane dotyczą;
 • Sprostowania lub uzupełnienia danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych;
 • Przygotowania danych do przesłania innemu administratorowi;
 • Przesłania danych innemu administratorowi.
 1. W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym dyspozycje te kierowane są do Administratora Systemów Informatycznych.
 2. System informatyczny stosowany do przetwarzania danych powinien posiadać funkcjonalności pozwalające na wypełnienie przez Millenium Sport praw o których mowa w ust. 1.

XVI. OKRESLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Definicje:           
  1. Poufność – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,
  2. Integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  3. Rozliczalność – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
  4. Opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  5. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia nadane przez Zarząd Millenium Sport,
 2. Osoba wskazana przez Zarząd Millenium Sport prowadzi na bieżąco rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Środki ochrony fizycznej danych:
  1. klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom upoważnionym,
  2. podczas nieobecności osób uprawnionych, pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,
  3. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub odczytanie,
  4. zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamykanej na klucz szafie,
  5. kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie,
  6. dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
 4. Środki organizacyjne:
  1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z niniejszym dokumentem oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy,
  3. przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez pracowników obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
 5. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń mobilnych wykorzystywanych do przetwarzania danych (notebooki).
  1. komputery przenośne, po zakończeniu pracy, zamykane są na klucz w szafach.
  2. dane osobowe klientów nie są przenoszone na telefony komórkowe.
 6. Środki bezpieczeństwa obowiązujące w systemie informatycznym:
  1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  2. Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem środkami uwierzytelniania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  5. Procedury dotyczące przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  6. Zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym .
  7. Zapewnienie odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia.
  8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  9. Wdrożenie pozostałych zasad ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 9 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORNIGU WIZYJNEGO
W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiektach Millenium Sport Sp. z o.o. przy ulicy Pijarskiej 1,3 w Katowicach określa zasady funkcjonowania systemu, miejsca i cel instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich przechowywania, zabezpieczania i usuwania, a także dopuszczalność udostępniania zgromadzonych danych innym podmiotom.

§1

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 1. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 3. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§2

 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu.

§3

Przez infrastrukturę objętą systemem monitoringu wizyjnego należy rozumieć min: kamery, nagrywarki, monitory, okablowanie.

§4

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu;
 2. ograniczenie czynów bezprawnych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów bezprawnych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
 4. ograniczanie dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym;
 5. sprawowanie nadzoru nad obiektem.

§5

 1. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora oraz pracowników recepcji do bieżącej obserwacji obrazu oraz do przeglądania zapisu monitoringu.
 2. Osoby upoważnione zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.

§6

 1. Rejestrator oraz monitory znajdują się w serwerowni, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione.
 2. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny zostaje zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Zapis na nośniku fizycznym zabezpieczony jest hasłem. Prawo do ustalenia lub zmiany hasła posiada konserwator.
 4. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 30 dni, po ich upływie dane ulegają automatycznemu usunięciu.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa w §4 pkt. b, c, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Zapis obrazu może zostać udostępniony jedynie upoważnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych (np. Policji, sądom, prokuratorom). Nie udostępnia się zapisu użytkownikom obiektu.
 7. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora do przekazywania zapisu obrazu organom określonym w §6 pkt. 6.

 

Katowice, dnia 16.02.2018, Prezes Zarządu Millenium Sport. Sp. z o.o

Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego firmy Millenium Sport  Właściciel serwisu stosuje tzw.cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być później przez serwery odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Właściciel może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Właściciela. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego Właściciela do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, cktóre pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu) ( jeśli serwis internetowy korzysta z takiej funkcjonalności ), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
  • podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.​
 3. W ramach serwisu internetowego Właściciela stosowane są następujące rodzaje plików cookies:​
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione wszczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji
   
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Właściciela z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
   
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego właściciela, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Właścicielem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

Instrukcja zmiany ustawień

Przeglądarka Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcemy być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać zakładkę "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera
Za pomocą przycisku "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami...", który prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari
W menu "Safari" należy wybrać zakładkę "Preferencje" a dalej zakładkę "Prywatność". W tym miejscu znajdują się opcje dotyczące plików cookie. Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 / 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;

2) Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez Millenium Sport umowy na Państwa rzecz oraz w pozostałym zakresie wyrażona powyżej zgoda; 
3) Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
4) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
5) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6) Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
7) Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne;
8) Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ;
10) Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Zarząd spółki Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000377560 (dalej „Millenium Sport”) działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), a także Zarządzenie Millenium Sport z dnia 16.02.2018 przyjmuje niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (dalej „Politykę bezpieczeństwa”).

I. Postanowienia wstępne

Polityka bezpieczeństwa jest szczegółowym zbiorem zasad zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w Millenium Sport Sp. z o.o.

Postanowienia niniejszego dokumentu zobowiązany jest znać i przestrzegać każdy pracownik Millenium Sport oraz każda osoba upoważniona do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Zarząd Millenium Sport deklaruje szczególne zaangażowanie w zapewnienie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w zgodzie z przepisami prawa, celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności poprzez zagwarantowanie zgodności działania z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

II. Stosowane pojęcia

 1. Administrator danych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych - Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pijarskiej 1, 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377560, REGON: 241861089.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wyznaczona przez Zarząd  odpowiedzialna za zarządzanie systemami informatycznymi i stosowanie środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 4. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie nadane przez Administratora danych, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Zasady bezpieczeństwa

Millenium Sport przetwarza dane osobowe:

 

 1. W sposób zapewniający zgodność z prawem – każde przetwarzanie danych osobowych musi opierać się na podstawie określonej w obowiązujących przepisach prawa, a także sposób przetwarzania odpowiada przepisom prawa. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą, zgoda powinna być udzielona na piśmie oraz być wyraźna, wskazująca cel, zakres i podmiot przetwarzający dane.
 2. W sposób związany celem – zbieranie Danych osobowych powinno być dokonywane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i Dane osobowe nie mogą być poddawane dalszemu zbieraniu niezgodnemu z tymi celami. Przy zbieraniu Danych osobowych nie można pominąć lub zataić celu ich zbierania, cel zbierania Danych osobowych  powinien zostać zakomunikowany przed zebraniem danych oraz niedopuszczalne jest uzależnienie zawarcie umowy, w tym umów z klientami, od wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych innych celach niż związanych z umową.
 3. W sposób zapewniający ich merytoryczną poprawność – przetwarzane Dane osobowe powinny być zgodne z prawdą, kompletne i aktualne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie jeżeli wiarygodność źródła Danych osobowych nie budzi wątpliwości. Prawdziwość danych podlega weryfikacji na żądanie osoby uprawnionej oraz w ramach czynności kontrolnych wskazanych w pkt X, a także w przypadku powzięcia przez Osoby upoważnione wątpliwości co do prawdziwości Danych osobowych lub wiarygodności ich źródła. O dalszym uaktualnieniu lub sprostowaniu Danych osobowych Millenium Sport jest zobowiązany poinformować innych administratorów danych osobowych którym powierzył dane.
 4. W sposób adekwatny – Millenium Sport przetwarza tylko takiego rodzaju Dane Osobowe i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych (tj. odpowiadają minimum niezbędnemu dla realizacji założonych celów). Adekwatność Danych osobowych powinna być oceniana najpóźniej z chwilą ich zbierania. W szczególności Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas tj. bez wykazania ich celowości i niezbędności dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów.
 5. W sposób ograniczony czasowo – po osiągnięciu celu przetwarzania Dane osobowe powinny zostać usunięte, zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich przejęcia od administratorów danych. Millennium Sport nadzoruje zawartość zbiorów danych pod kątem konieczności usuwania Danych osobowych w ramach czynności sprawdzenia.
 6. W sposób zapewniający integralność i poufność danych – Danym Osobowym zapewnia się  odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Millenium Sport jest zobowiązane by móc wykazać, że przestrzega wszystkich ww. zasad w stosunku do każdej dokonywanej u siebie czynności przetwarzania danych.

IV. Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Danych

Sprawy Administratora Danych – Millenium Sport prowadzi Zarząd Millenium Sport. 

Zarząd Millenium Sport:

 • uchwala oraz zmienia Politykę bezpieczeństwa;
 • wydaje upoważnienia do wykonywania funkcji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • ustanawia treść załączników do Polityki bezpieczeństwa;
 • ustanawia wzory stosowanych pouczeń, zgód, regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Członkowie Zarządu Millenium Sport mają także kompetencje do działania samodzielnie we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych niezastrzeżonych dla innych osób lub uchwały Zarządu. 

Zarząd Millenium Sport może upoważnić wybraną przez siebie osobę do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych określonych w niniejszej Polityce. Wszędzie tam w niniejszej Polityce, gdzie jest mowa o Administratorze Danych lub o Zarządzie Millenium Sport należy rozumieć, że zapisy te mają także zastosowanie do osób upoważnionych przez Zarząd Millenium Sport do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Millenium Sport nie został ustanowiony Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymaga dostosowania postanowień niniejszej Polityki.

Millenium Sport nie ma obowiązku prawnego ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych ustanawiany jest uchwałą Zarządu Millenium Sport przy akceptacji jej treści przez osobę powołaną do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych. 

Do obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zalicza się:

 • nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych oraz pracownicy

 • Każda Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych w zakresie upoważnienia i zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.
 • Za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze, indywidualną odpowiedzialność ponosi przede wszystkim każda Osoba upoważniona mająca dostęp do danych.
 • Pracownicy mający dostęp do danych osobowych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem w zakresie obowiązków służbowych, w ramach udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. Powyższe stosuje się odpowiednio do pozostałych Osób upoważnionych.
 • W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy oraz pozostałe Osoby upoważnione zobowiązani są do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”. Zasada ta oznacza nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Za realizację powyższej zasady odpowiedzialny jest na swym stanowisku każdy z pracowników oraz każda z Osób upoważnionych.
 • Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści, np. z wykorzystaniem niszczarek.
 • Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych. Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających dane osobowe odpowiada w tym przypadku osoba dokonująca ich wyniesienia oraz jej bezpośredni przełożony.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności Osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, chyba że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są Dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy, jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku w drzwiach. Osoby upoważnione zobowiązane są do dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia posiadanych kluczy przed nieuprawnionym dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do bieżącej oceny, czy przetwarzane przez nich dane osobowe są niezbędne dla wykonywanych przez nich zadań. W przypadku stwierdzenia przez Osobę upoważnioną, że przetwarza ona dane osobowe w zakresie szerszym niż zakres niezbędny dla wykonywania przez nią zadań, Osoba upoważniona jest zobowiązana zgłosić taką okoliczność przełożonemu, lub Administratorowi Danych. 
 • Naruszenie postanowień niniejszej Polityki w tym postanowień określonych powyżej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyciąg z niniejszej Polityki zawierający treść niniejszego punktu przedstawiany jest Osobie upoważnionej wraz z dokumentem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

...

VI.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 • Millenium Sport prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Rejestr prowadzony jest przez osobę o której mowa w pkt VIII.1 niniejszej Polityki. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, a jeżeli nie jest to możliwe kryteria ustalania okresu przechowywania danych;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli dotyczy.

VII. UPOWARZENIENIA DO PRZETWARZANIA

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych w Systemie Informatycznym nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 3. Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest zależny od zajmowanego stanowiska i wynikającego stąd zakresu obowiązków, określonego w zakresie obowiązków tej osoby, związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 4. Indywidualne upoważnienia są nadawane i odwoływane przez Zarząd Millenium Sport. Nadanie upoważnienia następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego osoby lub z inicjatywy Zarządu, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
 5. Zarząd Millenium Sport nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Polityki wraz z wręczeniem upoważnienia, zapoznaje się osobę upoważnioną z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odbiera od tej osoby oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.
 6. Upoważnienia oraz oświadczenia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika, upoważnienia obowiązują do czasu ustania stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o ile nie zostały uprzednio odwołane.

...

​X.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
 2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Millenium Sport.
 3. Informacje zawierające Dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym
  za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
 4. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotować informacje
  o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym, z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
 5. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

...

XIII.REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W celu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, wszystkie wystąpienia, wnioski lub pisma osób, których Dane osobowe są przetwarzane zawierające w szczególności żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, twierdzenie kwestionujące prawidłowość danych, udostępnienia danych w celu ich przesłania innemu administratorowi, a także sprzeciwy wobec przetwarzania danych kierowane są do osoby o której mowa pkt VIII.1.
 2. W celu realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, osoba o której mowa w pkt VIII.1 dokonuje weryfikacji wystąpień, wniosków, pism i sprzeciwów o których mowa w ust. 1 i następnie wydaje następujące dyspozycje w zakresie:
 • Udostępnienia informacji osobie, której dane dotyczą;
 • Sprostowania lub uzupełnienia danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych;
 • Przygotowania danych do przesłania innemu administratorowi;
 • Przesłania danych innemu administratorowi.
 1. W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym dyspozycje te kierowane są do Administratora Systemów Informatycznych.
 2. System informatyczny stosowany do przetwarzania danych powinien posiadać funkcjonalności pozwalające na wypełnienie przez Millenium Sport praw o których mowa w ust. 1.

XVI. OKRESLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Definicje:           
  1. Poufność – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,
  2. Integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  3. Rozliczalność – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
  4. Opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  5. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia nadane przez Zarząd Millenium Sport,
 2. Osoba wskazana przez Zarząd Millenium Sport prowadzi na bieżąco rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Środki ochrony fizycznej danych:
  1. klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom upoważnionym,
  2. podczas nieobecności osób uprawnionych, pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,
  3. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub odczytanie,
  4. zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamykanej na klucz szafie,
  5. kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie,
  6. dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
 4. Środki organizacyjne:
  1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z niniejszym dokumentem oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy,
  3. przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez pracowników obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
 5. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń mobilnych wykorzystywanych do przetwarzania danych (notebooki).
  1. komputery przenośne, po zakończeniu pracy, zamykane są na klucz w szafach.
  2. dane osobowe klientów nie są przenoszone na telefony komórkowe.
 6. Środki bezpieczeństwa obowiązujące w systemie informatycznym:
  1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  2. Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem środkami uwierzytelniania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  5. Procedury dotyczące przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  6. Zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym .
  7. Zapewnienie odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia.
  8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  9. Wdrożenie pozostałych zasad ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 9 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORNIGU WIZYJNEGO
W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiektach Millenium Sport Sp. z o.o. przy ulicy Pijarskiej 1,3 w Katowicach określa zasady funkcjonowania systemu, miejsca i cel instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich przechowywania, zabezpieczania i usuwania, a także dopuszczalność udostępniania zgromadzonych danych innym podmiotom.

§1

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 1. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 3. monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§2

 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu.

§3

Przez infrastrukturę objętą systemem monitoringu wizyjnego należy rozumieć min: kamery, nagrywarki, monitory, okablowanie.

§4

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu;
 2. ograniczenie czynów bezprawnych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów bezprawnych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
 4. ograniczanie dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym;
 5. sprawowanie nadzoru nad obiektem.

§5

 1. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora oraz pracowników recepcji do bieżącej obserwacji obrazu oraz do przeglądania zapisu monitoringu.
 2. Osoby upoważnione zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.

§6

 1. Rejestrator oraz monitory znajdują się w serwerowni, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione.
 2. Po zapisaniu na nośniku fizycznym zarejestrowanych danych, nośnik fizyczny zostaje zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Zapis na nośniku fizycznym zabezpieczony jest hasłem. Prawo do ustalenia lub zmiany hasła posiada konserwator.
 4. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi 30 dni, po ich upływie dane ulegają automatycznemu usunięciu.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa w §4 pkt. b, c, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Zapis obrazu może zostać udostępniony jedynie upoważnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych (np. Policji, sądom, prokuratorom). Nie udostępnia się zapisu użytkownikom obiektu.
 7. Zarząd Millenium Sport sp. z o.o. upoważnia konserwatora do przekazywania zapisu obrazu organom określonym w §6 pkt. 6.

 

Katowice, dnia 16.02.2018, Prezes Zarządu Millenium Sport. Sp. z o.o.